Kárrendezési eljárási rend úthibák miatt keletkezett károk rendezéséhez
Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság u. 34.

[PDF]  Dokumentum PDF formátumú letöltése 
[DOC]  Gépjármű és egyéb eszköz kárbejelentő lap 
[DOC]  Egyéb közlekedési eszköz hibáival összefüggésben keletkezett kár bejelentő lap 

I. Úthibával okozati összefüggésben keletkezett károk

1. A keletkezett kár bejelentése


A Vác Város Önkormányzata és a Váci Városfejlesztő Kft. között létrejött feladatátadási megállapodás alapján, a Váci Városfejlesztő Kft. kijavítja az üzemeltetésében lévő, helyi közúthálózat hibáit. 

Amennyiben az esetlegesen ki nem javított úthibák miatt egy gépjárműben, vagy kerékpárban kár keletkezik a Váci Városfejlesztő Kft. a káreseményeket minden esetben egyedileg kivizsgálja és megalapozott kárigényt megtéríti. 

Felhívjuk a Figyelmét, hogy kárigényt kizárólag a Vác Város határán belül található és a Váci Városfejlesztő Kft. kezelésében lévő úthálózaton lévő úthibával összefüggésben keletkezett káreseménnyel kapcsolatban áll módunkban befogadni.

A közúti közlekedésről 1988. évi I. törvény 35. §-a alapján, az út kezelője a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint köteles megtéríteni. Az egyéb, tevékenységével összefüggésben okozott károkat, a Váci Városfejlesztő Kft., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint köteles megtéríteni. 

A kártérítési igényt a kár keletkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni a Váci Városfejlesztő Kft. részére. 

A kárbejelentéseket a káresemény bekövetkezését követően haladéktalanul, de maximum 15 (tizenöt) munkanapon belül kérjük bejelenteni, annak érdekében, hogy a káresemény körülményei és a keletkezett károk, sérülések egyértelműen és egyszerűen beazonosíthatóak legyenek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Váci Városfejlesztő Kft. a kárigényt további indokolás nélkül elutasíthatja, amennyiben a károsult, a biztosítási eseményt, a bekövetkezését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül nem jelenti be, a szükséges felvilágosítást nem adja meg, vagy a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését nem teszi lehetővé, és emiatt a káresemény szempontjából lényeges körülmény kideríthetetlenné válik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztosítási esemény bekövetkezése után a sérült vagyontárgy állapotán a károsult a kár bejelentéséig nem, a bejelentést követő 5 napig pedig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat dokumentáltan. A jelen pontban hivatkozott határidő elteltét követően a károsult intézkedhet a javításról, vagy a megsérült vagyontárgy helyreállításáról. A javításnál fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket, stb. azonban további 30 napig változatlan állapotban meg kell őrizni.


A bejelentést személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy elektronikus úton, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött levél formájában is megteheti, a www.vacholding.hu oldalról letölthető, a „Gépjárműkár, vagy egyéb közlekedési eszköz hibáival összefüggésben keletkezett kár bejelentő lap " kitöltésével és benyújtásával (1. számú melléklet).

A bejelentéshez szükséges az alábbi dokumentumokat mellékelni:

  • a káreseményt bejelentő személyi igazolványa (legalább másolatban)\
  • a gépjárművet vezető személy érvényes vezetői engedélye (legalább másolatban)
  • a gépjármű forgalmi engedélye (mindkét oldal, másolatban)
  • a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás érvényességének igazolása, ha nem a tulajdonos a bejelentő, akkor meghatalmazás a tulajdonostól (2 tanúval ellátva)
  • a káreseményt, illetve annak bekövetkezését a helyszínen észlelő tanuk adatait (név, lakcím, telefonszám) vagy hatósági (rendőrségi) intézkedést lezáró hivatalos feljegyzést fényképfelvételt a káresemény helyszínéről.


A bejelentésnél közölni kell:

  • a káresemény idejét, pontos helyét (kerület, út, tér, házszám stb.)
  • a káresemény bekövetkezése körülményeinek rövid leírását
  • a kár becsült összegét

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Váci Városfejlesztő Kft. fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a káreseménnyel kapcsolatosan egyedi információkat kérjen a károsulttól, amelyek a káresemény körülményeinek feltárásához, és a kárigény elbírálásához szükségesek.

2. Kárrendezés
A. Kárrendezés 50.000,-Ft összegű kárérték alatt

A Váci Városfejlesztő Kft., a bejelentett kárigényeket, minden esetben egyedileg kivizsgálja.

A Váci Városfejlesztő Kft., a fentiek szerint bejelentett és hitelt érdemlően igazolt káreseménnyelösszefüggésben keletkezett kárigényt, a károsult részére megtéríti, a károsult által, a javítási
költségeket igazoló és a Váci Városfejlesztő Kft. részére bemutatott számla alapján, amennyiben azt megalapozottnak tartja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Váci Városfejlesztő Kft., minden esetben egyedileg, az eset összes körülményére figyelemmel bírálja el a kártérítési igényeket, figyelemmel a károsultat
terhelő kárenyhítési kötelezettségre, az avulás mértékére és káron szerzés tilalmára.

B. Kárrendezés 50.000,- Ft összegű kárérték felett

Abban az esetben, amennyiben a kártérítési igény, az 50.000,- Ft összeget (kárérték) meghaladja, a Váci Városfejlesztő Kft. a kárigényt a vele szerződésben álló biztosítóhoz bejelenti, így a pontos kárérték meghatározását a biztosító kárszakértője végzi.

A Váci Városfejlesztő Kft., az I/1.) pont szerint bejelentett és hitelt érdemlően igazolt káreseménnyel összefüggésben keletkezett, megalapozott kárt, a kárszakértői véleményben (vagy a károsult és kötelezett létrejött egyezségben) megállapított kárérték erejéig, a károsult részére megtéríti, az általa, a javítási költségeket igazoló és a Váci Városfejlesztő Kft. részére bemutatott számla alapján.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Váci Városfejlesztő Kft., minden esetben egyedileg, az eset összes körülményére figyelemmel bírálja el a kártérítési igényeket figyelemmel a károsultat terhelő kárenyhítési kötelezettségre, az avulás mértékére és káron szerzés tilalmára.

Kárfelmérés menete:

A kárbejelentést követő 5 napon belül az eljáró kárszakértő egyezteti a károsulttal a kárfelmérésre megfelelő helyszínt és időpontot. A kárfelmérésről gépjármű, vagy egyéb közlekedési eszköz szemle jegyzőkönyv készül, amelyet a kárszakértő és az ügyfél aláírásukkal hitelesítenek. (Abban az esetben, mennyiben az előző „alap” kárfelmérést követően újabb meghibásodások merülnek fel a balesettel összefüggésben, úgy azok vizsgálatához pótszemle szükséges.)

A gépjármű, vagy egyéb közlekedési eszköz szemle jegyzőkönyv kiállítását követően, a kárszakértő meghatározza a kár pontos összegét és továbbítja az a biztosító részére. A biztosító állást foglal a pontos kárérték vonatkozásában.

A biztosító által jóváhagyott kárértékről, a biztosító tájékoztatja a Váci Városfejlesztő Kft.-t és károsultat. Amennyiben a kárérték összegét a károsult nem fogadja el, kérheti a kárérték felülvizsgálatát. Fentieket követően a károsult intézkedik, a károsodott gépjármű javításáról és a javítási költségeket igazoló számlák beszerzéséről.


A Váci Városfejlesztő Kft., a benyújtott számlák alapján, a biztosító által jóváhagyott összeg erejéig, a károsult részére megfizeti.

A javítási költségeket igazoló számlákkal szembeni követelmények
A kárrendezés során, a Váci Városfejlesztő Kft., kizárólag a károsult nevére kiállított – a kárfelvételi  jegyzőkönyvben rögzített helyreállítási módnak megfelelő – javítási számlát vesz figyelembe.

***

II. Egyéb közúti létesítmény és műtárgyak hibájával okozati összefüggésben bekövetkezett károk


A Vác Város Önkormányzata és a Váci Városfejlesztő Kft. között létrejött feladatátadási megállapodás alapján, a Váci Városfejlesztő Kft kezelésében lévő közlekedési létesítmények (út, úttartozék, korlát, árok, padka, járda, híd, felüljáró, aluljáró, lépcső, KRESZ tábla, forgalomirányító lámpa, parkolást korlátozó eszközök, stb...) hibáiból keletkezett káreseményeket személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy elektronikus úton az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött levél formájában is megteheti a www.vacholding.hu oldalról letölthető, „Műtárgy hibáival összefüggésben keletkezett kárbejelentő lap" dokumentum kitöltésével és benyújtásával.(2 sz. melléklet).

Az jelen pontban hivatkozott károk rendezése felelősséget elismerő jognyilatkozat kiadását követően, biztosító társaság bevonásával történik. A kártérítés mértékét a biztosító társaság határozza meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Váci Városfejlesztő Kft., minden esetben egyedileg, az eset összes körülményére figyelemmel bírálja el a kártérítési igényeket figyelemmel a károsultat
terhelő kárenyhítési kötelezettségre, az avulás mértékére és káron szerzés tilalmára.

***

III. Általános feltételek

Felhívjuk a figyelmet, hogy a károsultat, minden esetben kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség terheli, amely alapján a kár megelőzése érdekében, mindenki az adott
helyzetben általában elvárható magatartást köteles tanúsítani és úgy köteles eljárni, hogy kár bekövetkezését a lehetőségekhez képest elhárítsa.

***

IV. Hatályos: 2023. október 2.

V. Mellékletek:
1. Gépjárműkár, vagy egyéb közlekedési eszköz hibáival összefüggésben keletkezett kár bejelentése
2. Műtárgy hibáival összefüggésben keletkezett kár bejelentése

Elérhetőségek:

Ügyfélszolgálat címe: 2600 Vác, Köztársaság út 34.
Telefonszám: 06-27/510-107
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől–Csütörtökig: 8.00–14.00
Pénteken: 8.00 – 12.00

Vác, 2023. október 2.

dr. Varga Borbála
ügyvezető sk.